خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نیشکر

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1656
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نیشکر

تعبیر خواب نیشکر

اگر کسی خواب ببیند نیشکر می فروخت یا به کسی داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

 

آنلی بیتون م‏ی گوید: اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانه آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت. دیدن نیشكر بریده در خواب، نشانه شكست كامل در تمام شئونات زندگی است.

اگر در خواب نیشكر ببینید، به این معنا است كه ثروت فراوانى به دست مى‏ آورید. اگر در خواب نیشكرهاى بریده ببینید، به این معنا است كه دچار شكست و ناامیدى مى ‏شوید.