خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نیکی کردن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1657
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نیکی کردن

تعبیر خواب نیکی کردن

محمد ابن سیرین می گوید: نیکی کردن در خواب، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند به مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که درکار ناسپاس است.