خانه گنجینه تعبیر خواب هـ

تعبیر خواب هوا

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1676
  • بازدید: 17
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب هوا

تعبیر خواب هوا

اگر کسی هوای اطراف خود و آسمان را صاف و شفاف دید، آن سال در دیار او، سال نیکویی خواهد بود و اگر هوای ابری و گرد و غبار آلود بود، خلاف آن است. اگر هوا طوفانی بود، حکمروایی غریب برآن سرزمین به قدرت می رسد و آنجا را از جهت مالی یا جانی آسیب و زیان می رساند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، تاویلش قتل است. اگر هوا را سبز دید، غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد ببیند، پادشاه یا حاکم بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.