خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب وحوش

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1659
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب وحوش

تعبیر خواب وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به او داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب، همین تعبیر را دارد. اگر ببیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی مطیع او شوند.