خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب ویران شدن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1668
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ویران شدن

تعبیر خواب ویران شدن

اگر کسی خواب ببیند که خانه اش ویران شده و او از دیدن ویرانی اندوهناک است، یکی از افراد خانه بیمار می شود یا از دنیا می رود. اگر دید خانه همسایه ویران شده، یا نزدیک محل زندگی او ویرانی وجود دارد، حادثه طبیعی مانند زلزله خواهد آمد و اگر دید که ویرانی را آباد می کرد، کارهایش در زندگی رو به راه خواهد شد.

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر در خواب ببیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. اگر ببیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.