خانه گنجینه تعبیر خواب پ

تعبیر خواب پنهان کردن، پنهان شدن، مخفی کردن

  • بروزرسانی: یکشنبه 27 بهمن 1398
  • شناسه: 445
  • بازدید: 690
  • چاپ:

تعبیر خواب پنهان کردن، پنهان شدن، مخفی کردن

تعبیر خواب پنهان کردن، پنهان شدن، مخفی کردن

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ پنهان شدن نماد موضوعات زیر عنوان شده است: پنهان شدن: فرار از احساسات، اجتناب از آگاهی یافتن درباره چیزی که نمی‌خواهیم آن را می‌بینیم؛ در حالت ایمنی به سر بردن، پنهان کردن احساس واقعی‌مان یا میل جسمی‌مان نسبت به کسی، ندانستن.

تعبیر خواب پنهان کردن یک جسد یا شی

رو به رو نشدن با دشواری‌های مربوط به فردی که جسدش را در رویا پنهان می‌کردید یا آن شی.

تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)

معبرین غربی گویند: دیدن رویاهایی در مورد مخفی شدن و پنهان شدن نشانه این است که بیننده خواب در درون خود از رازهایی محافظت کرده و آن‌ها را بروز نمی‌دهد. این گونه خواب‌ها می‌تواند علائمی از ترس روبرو شدن با مشکلات و مسائل پیش رو باشد. اگر چه که بایستی بیننده خواب این موضوعات را بیان کرده و قبل از اینکه دیگران به رازهای وی پی ببرد خود آن‌ها را اعتراف کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پنهان شدن: تشویش

پنهان کردن چیزی: نیات بد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‌کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب پنهان شدن از دست دیگران (پلیس)

معبرین غربی گویند: دیدن مخفی شدن از دست دیگران (پلیس، والدین و...) بیانگر احساس مقصر بودن در زندگی واقعی بیننده خواب است.

تعبیر خواب مخفی شدن دیگران

معبرین غربی گویند: اگر دیگران را در حال مخفی شدن مشاهده کردیده به این معنی است که شما به دنبال پیدا کردن احساس امنیت و حفاظت برای خود هستید.