خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کارد (چاقو)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1350
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کارد (چاقو)

تعبیر خواب کارد (چاقو)

اگر کسی در خواب دید که کارد تیز و برنده ای در دست دارد، در کارهایش موفق خواهد شد ولی داشتن کارد کند، نشانه توفیقات و موفقیت های کمتر است. کارد به تعبیری دیگر، به داشتن فرزند پسر بر می گردد و اگر کسی ببیند که کارد تیزی دارد، صاحب فرزند پسرخواهد شد و اگر به جز کارد اسلحه دیگری هم داشت، شخص معروفی خواهد شد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کارد در خواب بر شش وجه است:
1. صحبت،
2. فرزند،
3. ظفر،
4. پناه،
5. توانایی،
6. ولایت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر ببیند با کارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی باشد.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر ببیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر ببیند بر کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.