خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاروان

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1352
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاروان

تعبیر خواب کاروان

اگر کسی در خواب ببیند که با افراد صالحی در کاروان مشغول حرکت است، ثواب و خیر در انتظار اوست و کار دنیایی او درست و مرتب خواهد بود. اگر ببیند افراد شروری در کاروان هستند، به گناه و فساد دچار خواهد شد. اگر ببیند که کاروان رفت و او به سمت دیگری حرکت کرد، دید و نظرش نسبت به امور دنیوی، با دیگران متفاوت خواهد شد و راه جدیدی را در زندگی تجربه خواهد کرد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند در خواب که با کاروانی در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند که با کاروان به خانه خود می رفت، دلیل که کارها بر وی گشاده شود، اگر به خلاف این ببیند، دلیل بستگی کار خواهد بود. اگر ببیند با کاروان سواره می رفت و بزرگی تمام داشت، دلیل که نعمتی تمام حاصل کند.