خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کار

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1349
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کار

تعبیر خواب کار

هر کسی خواب ببیند که کار موجود خود را ترک کرده و به کار جدیدی رو آورده، اوضاعش روبراه تر از گذشته می شود. اگر کسی به کارهای دنیوی اشتغال داشت، امور آخرت او نقص دارد ولی اشتغال به کارهای اخروی سود و منفعت به همراه دارد. اگر کارهای خود را تمام شده دانست، احتمالا پایان عمر او خواهد بود یا اینکه رنج و سختیهایش به پایان آمده و آسایش برای او خواهد بود.

 

اگر خواب ببینید کارهای اداری انجام می دهید، متکی به خودتان هستید و اگر ببینید بیش از حد کار دارید، خوشبختی غیر منتظره ای به شما خواهد رسید. اگر کسی ببیند در حال کار کردن درخانه غریبه ای است، به سفر می رود و در غربت برای کسی کارگری می کند. اگر در خانه خود کاری را انجام می داد و دیگران نیز به او کمک می کردند، مردم از او راضی هستند و اگر مشکلی برایش پیش بیاید، کمکش می کنند.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان خواهد بود. اگر ببیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست خواهد بود. اگر ببیند کار دنیای او راست شده بود، دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این ببیند، دلیل که عمرش دراز است.