خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاسه (پیاله، قدح)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1353
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاسه (پیاله، قدح)

تعبیر خواب کاسه (پیاله، قدح)

اگر کسی در خواب دید قدحی پر از شربت گوارا دارد و خود به تنهایی از آن می خورد، همسر خوش خلق و خویی اختیار می کند و از آن زن صاحب فرزندی نیکوکار می شود ولی اگر کسی در خوردن آن شربت با وی شریک بود، در کار شریکی مورد اعتماد قرار خواهد گرفت.

 

بنا به تعبیری دیگر، اگر خواب ببینید از کاسه ای شربتی گوارا می نوشید، در مجلس شادی شرکت می کنید و اگر ببینید که کسی از شربت درون کاسه ای می خورد، مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به نفع شما است. اگر کسی ببیند که کاسه چوبی دارد و در آن خوراکی گذاشته، به او روزی حلال می رسد.

اگر کاسه خالی باشد، درمانده می شود. کاسه مسین و پاکیزه به مال فراوان و خدمتکار جوان یا همسری جوان تعبیر شده و کاسه نقره ای و یا طلا، کسب مال حرام است. کاسه شیشه ای به زن تعبیر می شود. دیدن کاسه سفالی نو در خواب، در تعبیر آن است که اگر کسی به بیننده خواب کاسه سفالی داد، از او حرف های دلپسند می شنود و اگر کاسه سفالی شکست، بی اثر ماندن گفتاری است که شنیده است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در آن است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی ببیند، دلیل بر فروماندگی خواهد بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در آن باشد، دلیل بر روزی حرام است و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است.