خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاشی

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1354
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاشی

تعبیر خواب کاشی

تعبیر دیدن کاشی منقش و زیبا در خواب، ثروت زیاد است. اگر ببینید تعدادی کاشی دارید یا به شما می دهند به ثروت می رسید. اگر ببینید کاشی کهنه به شما دادند، ارث به شما می رسد. اگر به دیوار خانه تان کاشی های گرانبها داشتید و ببینید که آن کاشیها کنده شده، به مال شما دست درازی می شود.