خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاغذ

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1355
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاغذ

تعبیر خواب کاغذ

اگر کسی خواب ببیند که کاغذ دارد، به او مال و ثروت می رسد. اگر ببیند که کاغذی در دست دارد که اسماء الهی بر روی آن نوشته شده است، بسیار نیکوست و اگر ببیند که نامه ای دریافت کرده در بیداری به او خبری خواهد رسید. اگر خواننده مطلب روی کاغذ، مطالب آن را با صدای بلند خواند، آدمی خودنما است و به تظاهر و ریا نیکوکاری می کند.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر ببیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت، دلیل که در علم و فضل شهرت کند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است:
1. مال حلال،
2. کسب و معیشت،
3. کام یافتن.