خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کافر (گبر)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1356
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کافر (گبر)

تعبیر خواب کافر (گبر)

اگر کسی در خواب خود را در ملک و خانه کافر دید، به دنیادوستی و پول پرستی روی می آورد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند کافری شد، دلیل که طالب دنیا شود.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند از گبری پشیمان شد و مسلمان گردید، دلیل که از معصیت توبه کند و به کار خیر مشغول شود.