خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاچی

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1335
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاچی

تعبیر خواب کاچی

اگر کسی در خواب دید که کاچی را با مواد مقوی می خورد، از طرف شخصیت بزرگی به او سود و فایده می رسد و اگر با موادی که نیروزایی اش کم بود می خورد، سود آن کمتر است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد، دلیل که به قدر آن بزرگی و منفعت یابد. اگر به عسل خورد نیز همین طور خواهد بود، اگر به ماست و روغن خورد، دلیل که نفع آن کمتر است. اگر ببیند کاچی با چیزی ترش خورد، دلیل غم و اندوه است.