خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کباب

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1361
  • بازدید: 22
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کباب

تعبیر خواب کباب

خوردن کباب در خواب، رسیدن ثروت به بیننده خواب در بیداری است. کباب گوسفند، مالی است که به زحمت به دست بیننده خواب می رسد و کباب گاو، نشانه روزی فراخ و معاش فراوان است. کباب مرغ، ثروتی است که از طریق یک زن به ببننده خواب می رسد. کباب ماهی، منتفع شدن از ثروتی است که در سفر عاید بیننده خواب خواهد شد. پختن کباب و فروختن آن در خواب، نیکی به مردم در بیداری است.