خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کبک

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1362
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک

اگر مردی در خواب ببیند که کبک دارد، با زنی زیبا آشنا می شود یا همسر او زیبا است. اگر زنی خواب ببیند که کبک دارد، با مردی زرنگ و نان آور آشنا می شود و یا شوهر او چنین مردی است. به دام انداختن کبک درخواب، به قصد ازدواج با مرد یا زنی که صاحب خصوصیات فوق باشد، تعبیر شده است. اگر کسی که متاهل است خواب ببیند که کبک شکار می کند، در صدد بدام انداختن شریکی پولدار است تا کار خیری را به انجام رساند.

 

اگر ببیند که گوشت کبک می خورد، از یک زن ممتاز و برجسته، مالی به دست می آورد یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد. اگر ببینید که کبکی در خانه شما تخم گذاشته، ثروتمند می شوید. اگر در خواب گلوی کبکی را بریده اید به طوری که خون گلوی کبک را در خواب ببینید، با یک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهید داشت. اگر بیماری در خواب ببیند که گوشت کبک می خورد، شفا می یابد و چنانچه وامداری ببیند گوشت کبک می خورد، مالی به دست می آورد که با آن هم می تواند بدهی خود را بپردازد و یا اینکه آن را سرمایه کند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کبک بر چهار وجه است:
1. پسر،
2. دوست،
3. رامش کار،
4. کام دل یافتن.

محمد ابن سیرین می گوید: کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی است. اگر ببیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد. اگرببیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند گلوی کبک برید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن است.