خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کتف

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1365
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کتف

تعبیر خواب کتف

اگر کسی در خواب کتف خود را قوی دید، به آراستگی و قوتش افزوده می شود و اگر آن را ضعیف دید، دلیل بر آن است که حقی از مردم به گردن اوست و باید ادا کند. اگر کسی در خواب ببیند دارای کتفی قوی است، ادا کننده امانت است و نیز در کشیدن بار سخت زندگی تواناست.

 

حضرت دانیال می گوید: دیدن کتف به خواب، دلیل آرامش مردم است و زینت و جمال. اگر دید کتف او قوی است و درست، دلیل است بر زیادتی زینت او. اگر به خلاف این ببیند، دلیل است که حق مردم در گردن او است.

بعضی معبران می گویند: اگر در خواب بر کتف خود موی ببیند، دلیل که از جایی که خبر ندارد مال یابد.

محمد ابن سیرین می گوید: دوش خواب دیدن، دلیل آرامش مرد و جمال و زینت او است. اگر دوش را ضعیف و شکسته ببیند، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند دوش او قوی و درست است، امانتی که در گردن او بود گذارده شود. اگر ببیند سست و ضعیف است، دلیل که از امانت گذاردن فرو ماند. اگر ببیند بر دوش او موی بسیار است، امانت نگاهدار است.