خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کدو

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1379
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو

اگر کسی در خواب و در فصل دید که در محل سکونتش بوته کدو سبز شده و کدو داده، منفعت و سود قابل توجهی به او خواهد رسید. کدو در هر صورت و در هر حال در فصل تعبیر نیکو دارد و در غیر فصل نیز زیان آور نیست.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بیمار این خواب را ببیند شفا یابد. اگر بنده ببیند آزاد شود. اگر کافر ببیند مسلمان شود. اگر مسافر ببیند به وطن باز رسد. اگر فاسقی ببیند توبه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر دید کدوی پخته داشت و خورد، دلیل که حاجتش روا شود و توفیق طاعت یابد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کدو در خواب بر سه وجه است:
1. عز و جاه،
2. مال و نعمت،
3. نظام کارها.