خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کرسی (تخت چوبی، مادون عرش)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1381
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کرسی (تخت چوبی، مادون عرش)

تعبیر خواب کرسی (تخت چوبی، مادون عرش)

دیدن این مرکز الهی در خواب، دلیل بر انسانی با کمال و صاحب صلاحیت و حکمرانی است. اگر کسی دید که بر کرسی نشسته بود، کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و در بین مردم عزیز و با احترام گردد. دیدن کرسی که درودگران آن را ساخته و تراشیده اند، تعبیرش زن است و هر نیک و بدی که در کرسی ببینند به زن باز می گردد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کرسی به خواب علم است.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کرسی به خواب، دلیل احاطت و قدرت حق تعالی است.

جابر مغربی می گوید: تاویل کرسی به خواب، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کرسی به خواب بر شش وجه است:
1. عدل،
2. انصاف،
3.  و شرف،
4. مرتبت،
5. ولایت،
6. بلندی قدر و جاه.