تعبیر خواب کرفس
خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کرفس

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1382
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کرفس

تعبیر خواب کرفس

اگر کسی خواب ببیند که کرفس خام می خورد، به غم و اندوه مبتلا می شود ولی اگر در خورش از آن خورده شود، ناراحتی کمتر است. دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد، طراوت و سرسبزی و فرح و آرامش است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دید کرفس بی وقت خورد، دلیل که غمگین و فقیر شود.