خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کره خوراکی

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1386
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کره خوراکی

تعبیر خواب کره خوراکی

دیدن کره در خواب، دلیل بر مال حلال است. اگر دید کره (مسکه) داشت و بخورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. دیدن کره در خواب، دلیل بر مبارکی سال است. کره هر جانوری که گوشت او حلال باشد، دلیل بر مال حلال است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کره خوراکی درخواب بر چهار وجه است:
1. مال حلال،
2. گواهی دادن راست،
3. علم و دانش،
4. معیشت نیکو.

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر دیدن کره خوراکی در خواب، رسیدن لقمه چرب و نرم است. فروش کره، سود اندک و خوردن کره، نشانه عملی شدن نقشه هایتان و رسیدن به ثروت است.