خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کرکس

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1383
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس

داشتن کرکس رام و مطیع در خواب، رسیدن به مقام والائی از طرف حکمران است. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند، خطری جان شما را تهدید می کند.

اگر خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند، در آن منطقه شخص مهمی می میرد. اگر دیدید در خواب کرکسی را با پرتاب سنگ زدید، دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت، دلیل که از پادشاه نیکی ببیند و استخوان و گوشت او همین دلیل است.