خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کر (ناشنوا)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1380
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کر (ناشنوا)

تعبیر خواب کر (ناشنوا)

اگر کسی خود را در خواب کر دید، از شنیدن سخن حق روی گردان است و اگر خود را به کری زد، از گفتن حق روی گردان است و به شخص منافق نیز تعبیر می شود. بنا به تعبیری دیگر، اگر خواب ببینید کر شده اید، از حرف های مردم آزرده می شوید یا مطلبی می شنوید که شما را ناراحت می کند. اما اگر ببینید که دیگری کر شده، نشانه عدم تفاهم با او در بیداری است و اینکه نمی خواهیم راز خود را برایش فاش کنیم.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین و نامرادی در دنیا است و بر دلیل بر مردی منافق است.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر بستگی کارها است. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود و به مراد رسد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کری بر چهار وجه است:
1. درویشی،
2. تباهی،
3. غم و اندوه،
4. بستگی کارها.