خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشاورزی

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1389
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشاورزی

تعبیر خواب کشاورزی

اگر ببینید که خودتان یا دیگری مزرعه سبز و خرمی دارید و به کار کشاورزی مشغولید، تاویلش رسیدن خبر خوش و افزایش نعمت و برکت است به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد و همینطور خیر بیننده خواب به همگان خواهد رسید. اما اگر مزرعه ای که آفت زده یا خراب و ویران شده را مشاهده کردید، تعبیر بر عکس است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.

 

کاشتن بذر، نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شما می رسد. اگر درو و خرمن ناموفق باشد، تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کِشت و زرع درخواب بر پنج وجه است:
1. روزی حلال،
2. منفعت،
3. بیماری،
4. عز و جاه،
5. معیشت.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کشت و زرع به خواب، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است. اگر ببیند در زمین تخم کشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر ببیند که کِشته او برآمده، دلیل که نعمتش زیاده شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد. اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

جابر مغربی می گوید: اگر دید گندم کاشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد. اگر دید جو کاشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کاشت نفعش کمتر است.

 

حضرت دانیال (ع) می گوید: دیدنِ کِشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز باشد، دلیل بیماری است. اگر دید به وقت خود کشت و دروید، دلیل بر امر حقتعالی است که به جای آورد و خیرات بسیار کند.