خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشتزار (مزرعه)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1390
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشتزار (مزرعه)

تعبیر خواب کشتزار (مزرعه)

اگر خواب کشتزاری سبز و خرم ببینید، محصول کشاورزی آن سال فراوان خواهد بود و از آن بهره مند خواهید شد. اگر خواب ببینید در مزرعه ای سبز و خرم زندگی می کنید، در تمام کارهای خود موفق می شوید. اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید، سود بسیاری عاید شما خواهد شد. تماشای مزرعه، نشانه معاشرتهای لذتبخش است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کشتزار در خواب چون معروف باشد، دلیل بر فرزند است. اگر دید کشتزاری را درو می کرد، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند.

حضرت دانیال می گوید: اگر دید در کشتزاری معروف بود، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او نیک شود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت، دلیل که به عزا رود.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت، دلیل قحط است. اگر در خواب کشتزاری ببیند و نداند که از کیست، دلیل بر زیانِ بیننده است.