خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشتن (قتل)

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1397
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشتن (قتل)

تعبیر خواب کشتن (قتل)

اگر کسی خواب ببیند که او را کشتند، عمرش طولانی می شود و اگر ببیند که دشمن خود را کشت، بر دشمن پیروز می شود.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر دید ستوری یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیل که بر خصم غالب شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرد، دلیل که منفعتی بدان کس رساند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات آن باز کند.

جابر مغربی می گوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.