خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشتی

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1398
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

اگر کسی ببیند که سوار بر کشتی و در دریای آرام حرکت می کند، زندگی آرام و خوشی خواهد داشت ولی اگر کشتی دچار طوفان دریا شد، ضرر و زیان می بیند. اگر کشتی غرق شد، به مرگ نزدیک است و اگر کشتی به تصرف دزدان درآمد، مال و اموالش حیف و میل می شود.

 

حضرت دانیال (ع) می گوید: دیدن کِشتی در خواب، دلیل غم و اندیشه است، خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فرو ماند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است:
1. فرزند،
2. پدر،
3. زن،
4. مرکب،
5. ایمنی،
6. عیش،
7. توانگری.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دید در کشتی بود و به سلامت بیرون آمد، دلیل که از غم ها برهد. اگر دید کشتی او بشکست، دلیل مصیبت است. اگر دید در میان دریا کشتی ها و قماش می رفت، دلیل به سفر رود ومال بسیار حاصل کند. اگر ببیند در کشتی بود و کشتی ایستاده است، دلیل که در سفر مقیم شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند در کشتی نشست و بادی سخت برآمد و کشتی را براند، دلیل است از غم ها فرج یابد. اگر ببیند کشتی بایستاد و از همه سوی موج به کشتی می آمد، دلیل است به غمی گرفتار شود. اگر ببیند کشتیهای تهی در دریا می رفت، دلیل که پادشاه آن ملک، رسولان را به جای جدید فرستد. اگر ببیند آن کشتی ها غرق شدند، دلیل است رسولان را بازدارند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در کشتی نشسته بود و از دریا می ترسید، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند. اگر ببیند کشتی او به قعر دریا شد، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر ببیند کشتی نمی رفت، تاویلش به خلاف این است. اگر ببیند در کشتی نشسته بود، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.