خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشمش (مویز)

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1401
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشمش (مویز)

تعبیر خواب کشمش (مویز)

خوردن کشمش در خواب، به قدرت بدنی زیاد و نیروی جسمانی تعبیر شده است. اگر کسی خواب ببیند که مقداری زیاد کشمش در خانه دارد، سود زیادی خواهد برد و با شادکامی زندگی خواهد کرد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت ببیند. اگر ببیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است:
1. منفعت،
2. مال حلال،
3. کسب و معیشت.