خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کشک

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1400
  • بازدید: 18
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کشک

تعبیر خواب کشک

اگر کسی در خواب کشک نسائیده می خورد، کاری را با بی احتیاطی شروع می کند و زیان می بیند. اگر کشک سائیده می خورد، آدمی محتاط است و کار بر او آسان خواهد شد. دیدن کشک ترش و شور در خواب، غم و رنج و غصه و گرفتاری است.

دیدن کشک سایی در خواب فتنه انگیزی است و دغل کاری. اگر ببینید کسی برای شما کشک می ساید، او فتنه می انگیزد و گرفتاری به وجود می آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک می سایید، کاری خلاف می کنید که مستوجب ملامت می شوید. فروختن کشک بهتر از خریدن آن است.