خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کعبه

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1402
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کعبه

تعبیر خواب کعبه

زیارت کعبه در خواب، وارستگی و رو به خدا داشتن است. اگر کسی در حال نماز به سوی کعبه بود، آدمی است که از یاد خدا غافل نیست و اگر خانه خود را به شکل کعبه دید، مورد احترام دیگران قرار می گیرد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است:
1. خلیفه،
2. امام،
3. ایمان،
4. ایمنی.

محمد ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن کعبه در خواب به خلیفه یا حاکم بر میگردد و هر زیادت و نقصان که در آن ببیند، دلیل بر خلیفه خواهد بود. اگر ببیند که طواف کعبه میکرد، دلیل بر صلاح دین او است و از خلیفه فائده یابد. اگر ببیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت، دلیل به زیادتی ایمان او است. اگر ببیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت میکردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد.

جابر مغربی می گوید: اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالی بزرگیش زیاده گردد. اگر ببیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد. اگر ببیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد. اگر ببیند که روی به حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد. اگر ببیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بد مذهب است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن رفتن به کعبه، ایمنی و سلامت است.