خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کفتار

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1405
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است. کفتار حیوانی پلید و زشت است که دیدنش خوش یمن نیست. اگر ببینید کفتار به طرف شما می آید، حادثه بدی در شرف وقوع است و اگر ببینید که پشت کفتار به طرف شما است و از شما دور شود خوب است چون خطری از شما دور می شود.

نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد. اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر کفتار از شما بگریزد، خطری را دفع کرده اید.