خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کف دست

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1404
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کف دست

تعبیر خواب کف دست

اگر کسی در خواب دید که کف دستانش را به هم می زند، در خانه اش شادی بر پا می شود. اگر کف دستان خود را مجروح دید، نسبت به امور دینی بی توجه است. اگر کف دستهایش را قوی دید، پولدار می شود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کف درخواب بر شش وجه است:
1. فراخ دستی،
2. مال،
3. ریاست،
4. فرزند،
5. دلیری،
6. زنی خواستن به حرام.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کف ها بر هم می شود، دلیل که از خویشان مفارقت کند و نیز گویند درآنجا عروسی خواهد بود. اگر ببیند که کف ها خسته بود، دلیل که از سفر بازماند. اگر درخواب کف های خود گشاده ببیند و قوی، دلیل فراخ دستی او است. اگر به خلاف این ببیند، دلیل تنگدستی است.