خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کلاه

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1411
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کلاه

تعبیر خواب کلاه

اگر خواب ببینید کلاهی خوب بر سر دارید، موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می کنید. اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید، به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید. کلاه سفید، خالص بودن دیانت را می رساند و کلاه سرخ، عیب و نقص در دیانت است.

 

کلاه جواهرنشان، قدر و قیمت صاحب کلاه را می رساند. بستن دستار نشانه آن است که شخص رازدار است. کلاه ابریشمی خیر است. کلاه طلا یا جواهرات دلیل بر کسب مال حلال است. کلاه سیاه بر سرداشتن نشانه کسب مال از راه دشواراست و افتادن کلاه از سر، نشانه از بین رفتن حرمت شخص است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کلاه در خواب بر شش وجه است:
1. ولایت،
2. ریاست،
3. بزرگی،
4. عزیزی،
5. مقدار،
6. منزلت.

و دیدن کلاه دوز در خواب، دلیل بر مردی کاردان است که خدمت بزرگان کند.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه است به قدر و قیمت کلاه.

حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند که کلاه بر سر داشت، دلیل بر خیر دین است. اگر ببیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر ببیند که کلاه ابریشمین در سر داشت، دلیل خیر است. اگر ببیند کلاه زرین در سر داشت، دلیل مال است. اگر کلاه را از مروارید ببیند، دلیل که عزیز گردد. اگر کلاه را آهنین ببیند، دلیل که از پادشاه قوت یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخنهای محال گوید.

جابر مغربی می گوید: اگر این ببیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سر داشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این ببیند، دلیل که به مراد نرسد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر درخواب ببیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت است. اگر ببیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد. اگر ببیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد. اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه ببیند به خلاف این باشد.
اگر ببیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک است. اگر سبز بود طاعت گذار باشد. اگر سرخ بود نقصان دین او است. اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه ببیند، کسی را نیک باشد که آن را در بیداری داشته باشد. اگر ببیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد. اگر کلاهش درافتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.

تعبیر خواب کلاهخود

اگر کسی در خواب دید که کلاهخود بر سر دارد و کلاهخودش فولادی است، نشانه قدرت شخص است و منزلت صاحب کلاه را می رساند ولی این منزلت خالص نیست و ریا و نیرنگی در وجود صاحب کلاهخود هست. برداشتن آن از سر و به دور افکندن آن، نزول از منزلت است.