خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کلم

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1412
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کلم

تعبیر خواب کلم

خوردن کلم در خواب و در فصل، سود بردن از سرمایه و ثروت یک زن است. خوردن کلم پخته در خواب بهتر از کلم خام و خریداری آن نیز مفید و سودآور است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کلم در خواب، دلیل منفعت است از قِبَل زنان و پخته آن به تاویل، بهتر از خام است. اگر دید که کلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد.