خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کلیسا

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1415
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کلیسا

تعبیر خواب کلیسا

اگر مسلمانی ببیند وارد کلیسا شد ولی رو به قبله مسلمانان نماز خواند، از گناهانش توبه خواهد کرد ولی اگر ببیند مانند مسیحیان عمل می کند، در اعتقادات دینی اش مشکل دارد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است.