خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کمان حلاجی (پنبه زدن)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1347
  • بازدید: 18
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کمان حلاجی (پنبه زدن)

تعبیر خواب کمان حلاجی (پنبه زدن)

هر که خواب ببیند با کمان حلاجی خود در حال زدن پنبه بود، گره گشایی می کند ولی اگر از کمان حلاجی خود استفاده نمی کرد، به نفاق و دورویی تمایل دارد و ازدواج او هم با زنی خودخواه خواهد بود که به سامان نمی رسد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق است و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد. اگر ببیند کمان حلاجی او ضایع شد، دلیل است از زنی جدا شود.