خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کمان

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1416
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کمان

تعبیر خواب کمان

اگر کسی در خواب ببیند که کمان دارد و به همراه آن تیر نیز دارد و با آن به سوی دشمن تیر اندازی کرد و او را از پا درآورد، بر دشمن پیروز می شود. اگر کمان داشت ولی تیر نداشت، قصد انجام کاری را دارد که وسایلش محیا نیست.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کمان درخواب بر شش وجه است:
1. سفر،
2. فرزند،
3. زن،
4. قوت،
5. اعمال نیکو،
6. مردم دوست بودن.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند که تیر و کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر ببیند کسی کمان به او داد، دلیل است او را پسری آید یا برادر. اگر ببیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید. اگر ببیند کمان به کسی داد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که به دست تیر و کمان ساخت، دلیل است کارش ساخته شود. اگر دید کمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهای کمان جنسی بستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید کمان را در کماندان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت، دلیل که کردار نیکو نماید.