خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کمربند

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1418
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کمربند

تعبیر خواب کمربند

اگر کسی خواب دید که کمربند چرمی نو و محکمی دارد، برای انجام کاری آمادگی لازم را دارد ولی اگر کمربندش کهنه و فرسوده بود، زیان می بیند. اگر کمربندی گرانقیمت به کمر داشت، سود سرشاری خواهد برد. دیدن کمربند در خواب، میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد.

اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد، در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید.

به کمر بستن کمربندی سست و کوتاه، نشانه این است که موقعیت متزلزلی خواهید داشت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید، قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد، جای شما را می گیرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کمربند بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت کمربند مال یابد و نیز، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است. اگر ببیند کمربند مرصع بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت آن کمربند مال یابد و نیز گویند فرزندی آورد که محتشمِ قبایل خواهد بود.

تعبیر خواب کمربند مسیحیان (زنار)

اگر مسلمانی به خواب ببیند که زنار به کمر بسته باشد، دلیل بر گرفتن حق خود از ضایع کننده آن است و باز کردن زنار و به دور انداختن آن از کمر، برای فرد مسلمان نشانه آن است که از افعال بد توبه می کند و به سوی خدا باز می گردد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که زنار درمیان داشت، اگر مستور و با امانت بود، دلیل که انصاف از خصم بیابد. اگر خداوند خواب مستور نباشد، به زودی توبه باید کرد، که این علامت بد باشد.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی ببیند زنار در دست داشت، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف است. اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور بود، بیم آن است که کافر شود. اگر ببیند زنار را از میان ببرید و بینداخت، دلیل که ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صلاح اختیار کند.