خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کمند

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1420
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کمند

تعبیر خواب کمند

اگر کسی در خواب دید که کمندی دارد و با آن قصد به دام انداختن حیوانات را و به خصوص حیوانات حلال گوشت را دارد، قصد دارد از راه حلال کسب روزی کند و اگر از کمندش برای به دام انداختن انسانها استفاده می کرد، همواره در صدد است تا با مکر و فریب کسی را به دام کشد و از او سود ببرد. چنین شخصی به منافق و دورو نیز تعبیر می شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند کمند بینداخت و مردی بگرفت، دلیل که از بزرگی یاری جوید. اگر کمندش از ریسمان بود، دلیل است یاری از مومنی طلبد. اگر ببیند کمند انداخت و کسی نتوانست گرفت، دلیل است کسی او را یاری ندهد.