خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کندو

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1422
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کندو

تعبیر خواب کندو

هر که در خواب کندوی سرشار از عسل ببیند و هنگام برداشتن عسل، زنبورها ممانعت نکنند، سودی به راحتی و آسانی به دست می آورد. اگر کندویی دید که خیال کرد در آن عسل است ولی کندو خالی بود، به خیال سودی، دست به کاری بی ثمر می زند.

بنا به تعبیری دیگر، کندو در خواب های ما زنی است مال دار و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می شویم. اگر در خواب ببینید کندویی در خانه دارید که زنبور در آن نیست، زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند کندوی عسل داشت، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.