خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کنه

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1424
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کنه

تعبیر خواب کنه

کنه حشره ای است که ضرب المثل آن معروف است. کسی که سخت به انسان چسبیده باشد و از آدم طلب خواهی کند، می گویند مثل کنه به انسان چسبیده است. دیدن کنه در خواب همسر و همگام و همدم اوست و اگر ببیند کنه بدن او را خورد، همسرش مالی از او تلف می کند.

 

اگر کنه را روی بدن چهارپایان و حیوانات اهلی منزل خود دید، مردم بیشتر از چهارپایان او بهره می برند تا خود او و این دلیل بر ضعف اوست. اگر ببینید که کنه ها روی بدن شما می خزند، از لحاظ مالی اوضاع نابسامانی خواهید داشت.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کنه درخواب، دلیل عیال است. اگر ببیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود. اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده خواهد بود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کنه در خواب بر سه و جه است:
1. عیال،
2. خدم،
3. مال.

اگر دید کنه را می کشت یا کنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است.