خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کنگر

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1423
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کنگر

تعبیر خواب کنگر

اگر کسی در خواب کنگر داشت و آن را خورد، نیکو نیست و اگر از خوردن آن امتناع کرد، تعبیرش خوب است. کنگر در خواب های ما به مال دزدی تعبیر شده است. نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بلکه مالی است که قطعا حرام است اما کسی نمی داند صاحبش کیست.

اگر در خواب ببینید خورش کنگر می خورید، غمگین می شوید و اگر ببینید که کنگر پاک می کنید، مالی به دست می آورید که بیهوده می کوشید آن را تطهیر کنید.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد، دلیل که غمگین شود. اگر نخورد، غم نباشد.