خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کنیزک

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1425
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کنیزک

تعبیر خواب کنیزک

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کنیزک در خواب مال است. اگر کنیزک بخرید، دلیل که مال یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.