خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کودک

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1428
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کودک

تعبیر خواب کودک

اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید.

تعبیر خواب بچه زیبا

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کودک زیبا، دلیل فرشته است و کودک زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب ببیند کودکی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان کنند.

تعبیر خواب کودکی

اگر کسی در خواب دید که به دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف خواهد بود.