خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کُشتی گرفتن

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1399
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کُشتی گرفتن

تعبیر خواب کُشتی گرفتن

اگر کسی در خواب دید با کسی که از خود او زورمندتر است کشتی می گیرد، دست به کاری می زند که توانایی انجام آن کار را ندارد. اگر زمین خورد، در آن کار مغلوب می شود و زیان می بیند. اگر فاتح شد، تعبیر آن برعکس است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او را بینداخت، دلیل که حالش نیکو شود. اگر هر دو ایستاده بودند، دلیل که بر او گزندی رسانند.