خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کچل

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1378
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کچل

تعبیر خواب کچل

اگر مردی در خواب ببیند کچل شده، از غم فارغ خواهد شد یا با شخص بزرگی همنشینی و دوستی خواهد داشت که باعث می شود که او از غم فارغ شود. اگر خواب ببیند که کچل بود و بعد مودار شد، به قرض مبتلا می شود. اگر زنی خواب ببیند که کچل شده، از عزت او کم می شود و تنها و بی کس خواهد ماند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر مردی که طاس است به خواب ببیند بر سر او موی رسته بود، مالی اندک به وی خواهد رسید. اگر کسی دید که طاس شد، دلیل که از غم و اندوه رها گردد. اگر زنی ببیند طاس شده، دلیل که از عزت و زیباییش کم خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر بازرگان خواب ببیند طاس شده، برایش سود مادی پیش خواهد آمد. اگر پیشه کار ببیند طاس شد، برایش کسب و کار خوبی ایجاد می شود و طاسی برای پادشاه، تفکر و زنان بسیار است.