خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کک

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1409
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کک

تعبیر خواب کک

اگر کسی در خواب ببیند که کک او را گزید، از دشمن خود سخن ناصواب و گزنده می شنود و کشتن کک، دفع دشمن است و دیدن تعداد زیادی از آن، مردمان بدگو و غیبت کننده ای هستند که پشت سر به بدگویی وی مشغولند. اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند، رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کک به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر ببیند ککی او را بگزید، دلیل است از دشمنی سخنی سخت شنود. اگر ببیند ککی را بکشت، دلیل است بر دشمن قهر نماید. اگر ببیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت ببیند.