خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کیسه

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1433
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کیسه

تعبیر خواب کیسه

اگر کسی خواب ببیند که کیسه ای پر از پول پیدا کرده، گشایش روزی پیدا می کند و اگر کیسه را خالی دید، معنایش بر عکس است. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید، راز شما فاش می شود. اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است، آبروی خود را به زحمت حفظ می کنید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است:
1. تن مردم،
2. راز پنهان،
3  . درویشی.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر کیسه را تهی ببیند، تاویل به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: اگر درخواب کیسه خود را دریده ببیند، دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسی او را پند دهد و نشنود. اگر ببیند کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.