خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گاز گرفتن

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1436
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گاز گرفتن

تعبیر خواب گاز گرفتن

اگر کسی در خواب دید که شخصی او را به شدت گاز گرفت، به همان اندازه زیان خواهد کرد. اگر حیوانی همچون خر او را گاز گرفت، کار و بارش از رونق می افتد و به طور کلی اگر حیوانات وحشی او را گاز گرفتند، زیان بیشتر و اگر حیوانات اهلی او را گاز گرفتند، زیان کمتری خواهد دید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است:
1. مضرت،
2. خصومت،
3. نقصان مال و جاه.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد. اگر ببیند خری او را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوی او را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت باشد و گاز گرفتن همه درندگان و جنبدگان درخواب، دلیل دشمنی است.