خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گدایی کردن

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1439
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گدایی کردن

تعبیر خواب گدایی کردن

اگر کسی در خواب خود را در حال گدایی کردن دید و مردم به او کمک می کردند، در بیداری هم خیر و منفعت می بیند. اگر به درب خانه ها می رفت و از دادن چیزی به او دریغ می شد، کارها به رویش بسته می گردد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گدایی بر چهار وجه است:
1. خیر و برکت،
2. منفعت،
3. معیشت،
4. عز و جاه.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دید گدایی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر و برکت است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید از مردم چیزی می خواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.